خــدمــات مــشــاوره
مشاوره های خانواده و مشاوره های حقوقی
امیر فرهاد حنیف زادگان

. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
. کارشناسی حقوق قضائی

اطلاعات بیشتر..
الهام حسامی

. دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
. کارشناسی روانشناسی بالینی

اطلاعات بیشتر..